Nownuri ───────────────────────────────────
 ACSSTAR           서울대 천문학과          모임지기:김현웅
 ───────────────────────────────────────
┏────────┓   ♣알림판 ♣  ┏──☆ Happy Birthday!【 3월】☆─┓
│1. 공지사항   │          │        │        │
│2. 자유게시판  │          │        │        │
│3. 익명게시판  │          │        │        │
│4. 대화방    │          │        │        │
│5. 회원탐방   │          │        │        │
│6. 소모임    │          │        │        │
│7. 자료실    │          │        │        │
│99.가입/조회  │          │        │        │
┗────────┛          │        │        │
                    ┗────────┻────────┛
 
 
 
┏─ 탐방회원은 ? ─┓ ┏── 운영진 ──┓   ┏━━━ 금주의 명언 ━━━┓
│ (    /   )│ │시 삽 : leemky7│   ┃  인내하라, 경험하라,  ┃
│  아직~ ^.^*   │ │부시삽 : phr214 │   ┃  조심하라, 그리고   ┃
┗─────────┛ │     하냉이 │   ┃   희망을 가져라.   ┃
            ┗────────┛   ┗━━*조셉 에디슨*━━━┛
 ───────────────────────────────────────
 명령어안내(C) 도움말(H) 초기화면(T) 이동(GO,P,A,N,B) 첫게시물(L) 종료(X)
 선택>